Foto
Eerste voorwaarde is toch wel dat het genieten is van en met de produkten.
Dat is in ieder geval mijn oprechte bedoeling.
Als er iets is of als ik met iets kan helpen meld het!
Dan komen we er vast wel uit.

Hester
hester@cameleon.store
0620800082

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cameleon Store
 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan cliënten aanbiedt.
2.     Cliënt: Natuurlijk- of rechtspersoon alsmede zijn of haar rechtsopvolgers die een opdracht geven danwel anderszins een overeenkomst aangaan met DikDik.
3.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
4.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat cliënt en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
5.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7.     Dag: kalenderdag.
8.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
9.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de cliënt of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Hester ter Beek / Cameleon Store: Franse streekproducten & sieraden
Van Polanenpark 348
2241SB Wassenaar
KvK-nummer: 37307290
BTW-identificatienummer: NL184888724B.01
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en cliënt.
2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de cliënt ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de cliënt op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de cliënt langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de cliënt zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Alle aanboden hebben een geldigheidsduur op basis van beschikbaarheid.
2.     Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de cliënt mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Alle sieraden betreffen echter unieke stukken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief btw;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de cliënt te raadplegen is;
de wijze waarop de cliënt voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
verzending of transport geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor risico van cliënt. DikDik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van transport door derden;
het doen van offerte of prijsopgave brengt geenszins met zich mede de plicht de gevraagde goederen of diensten ook daadwerkelijk te leveren, tenzij DikDik vooraf schriftelijk tot acceptatie is overgegaan.
 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.     Indien de cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer  langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de cliënt de overeenkomst ontbinden.
3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de cliënt elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.     De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de cliënt volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
a)    het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b)    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c)    de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d)    de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1.    Bij de aankoop van producten heeft de cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na de bestelling van het product door of namens de cliënt.
2.    Tijdens deze termijn zal de cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping

1.     Indien de cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
2.     Indien de cliënt een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.     Indien de cliënt niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a)     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de cliënt;
b)     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)     die snel kunnen bederven of verouderen;
e)     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 

Artikel 9 - De prijs

1.    Alle prijzen zijn ten alle tijden door de ondernemer aan te passen. Aan prijzen uit het verleden kunnen geen rechten worden behaald.
2.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de cliëntter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het leveren van alle producten.
2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de cliënt aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de cliënt hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De cliënt heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de cliënt betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.     De door DikDik te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan het uit hoofde van de overeenkomst door DikDik te ontvangen factuurbedrag.
 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd.
3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.    DikDik is nimmer aansprakelijk voor:
a)    gevolgschade, schade wegens gederfde inkomsten of immateriële schade;
b)    schade van derden die verband houdt met de door DikDik geleverde goederen of diensten.
 

Artikel 15 - Aanvullende Slotbepalingen

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DikDik is het cliënt niet toegestaan de (vorderings-) rechten jegens DikDik uit hoofde van de overeenkomst, op enige wijze aan derden over te dragen dan wel te bezwaren.